คมส.เข้าร่วมแนะแนวหลักสูตร ให้กับ รร.ทับวัง ชุมพร - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU REG Bantupwang School Chumphon 10 Sep 2018 9

คมส.เข้าร่วมแนะแนวหลักสูตร ให้กับ โรงเรียนบ้านทับวัง จังหวัดชุมพร

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 อาจารย์แสงเดือน หังสวนัส รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ รองประธานสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง อาจารย์สุพรรษา สุวรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง อาจารย์ไพฑูรย์ ทองดี ประธานสาขาวิชาทัศนศิลป์ อาจารย์ปิยวรรณ ขาวพุ่ม อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน จากโรงเรียนบ้านทับวัง จังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสหวิทยาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อเข้ารับการแนะแนวการศึกษาต่อตามหลักสูตรที่คณะเปิดสอน คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน กำหนดการ และขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

โรงเรียนบ้านทับวัง จังหวัดชุมพร

 โรงเรียนบ้านทับวัง จังหวัดชุมพร

โรงเรียนบ้านทับวัง จังหวัดชุมพร

HUSO PKRU REG Bantupwang School Chumphon 10 Sep 2018 3

HUSO PKRU REG Bantupwang School Chumphon 10 Sep 2018 4

โรงเรียนบ้านทับวัง จังหวัดชุมพร

HUSO PKRU REG Bantupwang School Chumphon 10 Sep 2018 6

HUSO PKRU REG Bantupwang School Chumphon 10 Sep 2018 7

HUSO PKRU REG Bantupwang School Chumphon 10 Sep 2018 8

HUSO PKRU REG Bantupwang School Chumphon 10 Sep 2018 11

HUSO PKRU REG Bantupwang School Chumphon 10 Sep 2018 12

HUSO PKRU REG Bantupwang School Chumphon 10 Sep 2018 13

HUSO PKRU REG Bantupwang School Chumphon 10 Sep 2018 14

HUSO PKRU REG Bantupwang School Chumphon 10 Sep 2018 15

HUSO PKRU REG Bantupwang School Chumphon 10 Sep 2018 16

HUSO PKRU REG Bantupwang School Chumphon 10 Sep 2018 20

HUSO PKRU REG Bantupwang School Chumphon 10 Sep 2018 16

HUSO PKRU REG Bantupwang School Chumphon 10 Sep 2018 17

HUSO PKRU REG Bantupwang School Chumphon 10 Sep 2018 18

HUSO PKRU REG Bantupwang School Chumphon 10 Sep 2018 19

41507245 2221694891439230 8964419052600557568 o

HUSO PKRU REG Bantupwang School Chumphon 10 Sep 2018 2

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย