คณะมนุษยศาสตร์ฯ รับการประเมิน SAR ประจำปีการศึกษา 2560 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU SAR 2018 0

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน นำโดย รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง (ประธานกรรมการ) พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ จิตมนัส ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริรัตน์ เพชรเหมือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีพร ณ นคร และ อาจารย์ศุภชัย ดำคำ (กรรมการ)

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 523 094-7 ต่อ 3000

HUSO PKRU SAR 2018 6

HUSO PKRU SAR 2018 8

HUSO PKRU SAR 2018 9

HUSO PKRU SAR 2018 31

HUSO PKRU SAR 2018 10

HUSO PKRU SAR 2018 15

HUSO PKRU SAR 2018 33

HUSO PKRU SAR 2018 2

HUSO PKRU SAR 2018 3

HUSO PKRU SAR 2018 7

HUSO PKRU SAR 2018 12

HUSO PKRU SAR 2018 17

HUSO PKRU SAR 2018 18

HUSO PKRU SAR 2018 19

HUSO PKRU SAR 2018 20

HUSO PKRU SAR 2018 21

HUSO PKRU SAR 2018 24

HUSO PKRU SAR 2018 25

HUSO PKRU SAR 2018 28

HUSO PKRU SAR 2018 29

IMG 4547

IMG 4548

HUSO PKRU SAR 2018 35

HUSO PKRU SAR 2018 34

HUSO PKRU SAR 2018 36

 

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย