คมส.คัดเลือกตัวแทนคณาจารย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU Member of Academic Council 22 Nov 2018 7

คมส.คัดเลือกตัวแทนคณาจารย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดประชุมคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากตัวแทนคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่กำลังจะครบวาระ ณ ห้องสัมมนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมได้ร่วมเสนอชื่อตัวแทนคณาจารย์ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร.คารว์ พยุงพันธ์ ดร.อมรรัตน นาคะโร และรองศาสตราจารย์กุสุมาลย์ แก้วอุดม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการในวาระต่อไป
ทั้งนี้ ผลการคัดเลือก ปรากฏว่า ดร.อมรรัตน นาคะโร อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนกรรมการสภาวิชาการในวาระถัดไป ซึ่งเป็นวาระที่ 2 ติดต่อกัน ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อมรรัตน นาคะโร ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 523 094-7 ต่อ 3000

HUSO PKRU Member of Academic Council 22 Nov 2018 2

HUSO PKRU Member of Academic Council 22 Nov 2018 1

HUSO PKRU Member of Academic Council 22 Nov 2018 3

HUSO PKRU Member of Academic Council 22 Nov 2018 5

HUSO PKRU Member of Academic Council 22 Nov 2018 6

HUSO PKRU Member of Academic Council 22 Nov 2018 8

HUSO PKRU Member of Academic Council 22 Nov 2018 9

HUSO PKRU Member of Academic Council 22 Nov 2018 10

HUSO PKRU Member of Academic Council 22 Nov 2018 11

HUSO PKRU Member of Academic Council 22 Nov 2018 13

HUSO PKRU Member of Academic Council 22 Nov 2018 14

HUSO PKRU Member of Academic Council 22 Nov 2018 15

HUSO PKRU Member of Academic Council 22 Nov 2018 17

HUSO PKRU Member of Academic Council 22 Nov 2018 18

HUSO PKRU Member of Academic Council 22 Nov 2018 19

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย