สาขาวิชาภาษาอังกฤษจัดแสดงละคร Drama on Stage 2018 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU Drama on Stage 2018 6

สาขาวิชาภาษาอังกฤษจัดแสดงละคร Drama on Stage 2018

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการแสดงละครภายใต้ชื่อ Drama on Stage ณ ห้องสัมมนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการเรียนภาษาด้วยการแสดง (Language Learning through Drama) จำนวน 4 เรื่องประกอบด้วย Peter Pan, Corpse Bride, The Haunted House and The One Who Walk Away From Omelas โดยมี Aj.Darci Lane Meadville เป็นผู้สอน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะการฟังและพูดผ่านการแสดงในสถานการณ์ต่าง ๆ อีกทั้งนักศึกษายังได้ฝึกแต่งบทละครภาษาอังกฤษและจัดซ้อมการแสดง เพื่อสร้างความสามัคคีและฝึกฝนการทำงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ดูแล

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 523 094-7 ต่อ 3000

IMG 8047

HUSO PKRU Drama on Stage 2018 3

HUSO PKRU Drama on Stage 2018 2

HUSO PKRU Drama on Stage 2018 1

HUSO PKRU Drama on Stage 2018 4

HUSO PKRU Drama on Stage 2018 5

HUSO PKRU Drama on Stage 2018 7

HUSO PKRU Drama on Stage 2018 8

HUSO PKRU Drama on Stage 2018 9

HUSO PKRU Drama on Stage 2018 10

HUSO PKRU Drama on Stage 2018 10

HUSO PKRU Drama on Stage 2018 11

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย