สาขาวิชาภาษาอังกฤษจัดแสดงละคร Drama on Stage 2018 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU Drama on Stage 2018 6

สาขาวิชาภาษาอังกฤษจัดแสดงละคร Drama on Stage 2018

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการแสดงละครภายใต้ชื่อ Drama on Stage ณ ห้องสัมมนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการเรียนภาษาด้วยการแสดง (Language Learning through Drama) จำนวน 4 เรื่องประกอบด้วย Peter Pan, Corpse Bride, The Haunted House and The One Who Walk Away From Omelas โดยมี Aj.Darci Lane Meadville เป็นผู้สอน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะการฟังและพูดผ่านการแสดงในสถานการณ์ต่าง ๆ อีกทั้งนักศึกษายังได้ฝึกแต่งบทละครภาษาอังกฤษและจัดซ้อมการแสดง เพื่อสร้างความสามัคคีและฝึกฝนการทำงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ดูแล

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 523 094-7 ต่อ 3000

IMG 8047

HUSO PKRU Drama on Stage 2018 3

HUSO PKRU Drama on Stage 2018 2

HUSO PKRU Drama on Stage 2018 1

HUSO PKRU Drama on Stage 2018 4

HUSO PKRU Drama on Stage 2018 5

HUSO PKRU Drama on Stage 2018 7

HUSO PKRU Drama on Stage 2018 8

HUSO PKRU Drama on Stage 2018 9

HUSO PKRU Drama on Stage 2018 10

HUSO PKRU Drama on Stage 2018 10

HUSO PKRU Drama on Stage 2018 11