สทศบ.จัดกิจกรรม “การพัฒนายุวบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนยุค 4.0” - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU Information and Library Science Young Librarians 3 Dec 2018 6

สทศบ.จัดกิจกรรม “การพัฒนายุวบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนยุค 4.0”

เมื่อวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดโครงการมนุษยศาสตร์เผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน (ต่อเนื่องปีที่ 4) กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนายุวบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนยุค 4.0” ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา จังหวัดกระบี่ เพื่อพัฒนาระบบห้องสมุด และจัดบรรยากาศห้องสมุดมีชีวิต จัดโดยนักศึกษา สทศ.58 และสทศ.59
ข้อมูล/ภาพ : ดร.อมรรัตน นาคะโร

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 523 094-7 ต่อ 3000

HUSO PKRU Information and Library Science Young Librarians 3 Dec 2018 8

HUSO PKRU Information and Library Science Young Librarians 3 Dec 2018 1

HUSO PKRU Information and Library Science Young Librarians 3 Dec 2018 3

HUSO PKRU Information and Library Science Young Librarians 3 Dec 2018 4

HUSO PKRU Information and Library Science Young Librarians 3 Dec 2018 2

HUSO PKRU Information and Library Science Young Librarians 3 Dec 2018 11

HUSO PKRU Information and Library Science Young Librarians 3 Dec 2018 12

HUSO PKRU Information and Library Science Young Librarians 3 Dec 2018 13

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย