นิเทศศาสตร์ อบรมแกนนำ คน ทัน สื่อ ปีที่ 2 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1

ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2559 ผศ.จิราพร ประสารการ ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เข้าร่วมการอบรม คน ทัน สื่อ ปีที่ 2 จัดโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ สำหรับการอบรมจัดขึ้นเพื่อสร้างแกนนำคนทันสื่อ ส่งต่อข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะสื่อวิทยุและโทรทัศน์ สู่ผู้รับข่าวสารกลุ่มเยาวชนทั้งในระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยนักศึกษานิเทศศาสตร์ มีโอกาสได้เรียนรู้หลักการ เทคนิควิธีการนำข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในสังคม นำไปขยายประเด็นให้เกิดการรับรู้ที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม รวมถึงยังสามารถขยายผลต่อเป็นโครงการคนทันสื่อในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และในภาคใต้ต่อไป

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย