คมส.ให้การต้อนรับครู และนักเรียน จากโรงเรียนสตรีพัทลุง - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU Satriphatthalung School 25 Jan 2019 7

คมส.ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนสตรีพัทลุง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 อาจารย์แสงเดือน หังสวนัส รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา จากสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน จากโรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุม Conference Room 1 (19106) อาคารคณะวิทยาการจัดการ เพื่อเข้ารับการแนะแนวการศึกษาต่อตามหลักสูตรที่คณะเปิดสอน คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน กำหนดการ และขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 523 094-7 ต่อ 3000

HUSO PKRU Satriphatthalung School 25 Jan 2019 2

HUSO PKRU Satriphatthalung School 25 Jan 2019 4

HUSO PKRU Satriphatthalung School 25 Jan 2019 3

HUSO PKRU Satriphatthalung School 25 Jan 2019 8

HUSO PKRU Satriphatthalung School 25 Jan 2019 10

HUSO PKRU Satriphatthalung School 25 Jan 2019 9

HUSO PKRU Satriphatthalung School 25 Jan 2019 9

HUSO PKRU Satriphatthalung School 25 Jan 2019 11

HUSO PKRU Satriphatthalung School 25 Jan 2019 1

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย