คมส.ให้การต้อนรับครู และนักเรียน จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU kanchanapisekwittayalai krabi School 6 feb 2019 17

คมส.ให้การต้อนรับครู และนักเรียน จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์แสงเดือน หังสวนัส รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา จากสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุม CONVENTION HALL (ห้องประชุม 300 ที่นั่ง) อาคารคณะวิทยาการจัดการ เพื่อเข้ารับการแนะแนวการศึกษาต่อตามหลักสูตรที่คณะเปิดสอน และขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 523 094-7 ต่อ 3000

HUSO PKRU kanchanapisekwittayalai krabi School 6 feb 2019 6

HUSO PKRU kanchanapisekwittayalai krabi School 6 feb 2019 15

HUSO PKRU kanchanapisekwittayalai krabi School 6 feb 2019 10

HUSO PKRU kanchanapisekwittayalai krabi School 6 feb 2019 4

HUSO PKRU kanchanapisekwittayalai krabi School 6 feb 2019 9

HUSO PKRU kanchanapisekwittayalai krabi School 6 feb 2019 3

HUSO PKRU kanchanapisekwittayalai krabi School 6 feb 2019 11

HUSO PKRU kanchanapisekwittayalai krabi School 6 feb 2019 21

HUSO PKRU kanchanapisekwittayalai krabi School 6 feb 2019 20

HUSO PKRU kanchanapisekwittayalai krabi School 6 feb 2019 24

HUSO PKRU kanchanapisekwittayalai krabi School 6 feb 2019 26

HUSO PKRU kanchanapisekwittayalai krabi School 6 feb 2019 29

HUSO PKRU kanchanapisekwittayalai krabi School 6 feb 2019 33

HUSO PKRU kanchanapisekwittayalai krabi School 6 feb 2019 34

HUSO PKRU kanchanapisekwittayalai krabi School 6 feb 2019 39

HUSO PKRU kanchanapisekwittayalai krabi School 6 feb 2019 43

HUSO PKRU kanchanapisekwittayalai krabi School 6 feb 2019 44

HUSO PKRU kanchanapisekwittayalai krabi School 6 feb 2019 1

HUSO PKRU kanchanapisekwittayalai krabi School 6 feb 2019 13

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย