ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงสมัครและการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งองค์การบริหารนักศึกษา - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2562 ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2562 และเลือกตั้ง ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Scan 911 2562

Scan 911 2562 001

Scan 911 2562 002

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย