ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงสมัครและการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งองค์การบริหารนักศึกษา - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2562 ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2562 และเลือกตั้ง ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Scan 911 2562

Scan 911 2562 001

Scan 911 2562 002