สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ กับ รร.โคโม่ พ้อยท์ยามู ภูเก็ต - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU English Department MOU COMO Point Yamu Phuket 22 Apr 2019 13

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ กับโรงแรมโคโม่ พ้อยท์ยามู ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วยอาจารย์อาริษา รุจิรวนิชวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์อัมพา ทองบุญยัง ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ นายสุวรรณ สุวรรณมาลี ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และนางสาวจิตตกาญจน์ สุขสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม โรงแรมโคโม่ พ้อยท์ยามู ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กับโรงแรมโคโม่ พ้อยท์ยามู ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกความร่วมมือในการรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ผ่านการคัดเลือกตามมาตรฐานของโรงแรมเพื่อเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าทำงานเป็นพนักงานในโรงแรมหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพหากได้รับการพิจารณาจากสถานประกอบการดังกล่าว
ขอบคุณภาพ : จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 523 094-7 ต่อ 3000

HUSO PKRU English Department MOU COMO Point Yamu Phuket 22 Apr 2019 12

HUSO PKRU English Department MOU COMO Point Yamu Phuket 22 Apr 2019 11

HUSO PKRU English Department MOU COMO Point Yamu Phuket 22 Apr 2019 10

HUSO PKRU English Department MOU COMO Point Yamu Phuket 22 Apr 2019 9

HUSO PKRU English Department MOU COMO Point Yamu Phuket 22 Apr 2019 4

HUSO PKRU English Department MOU COMO Point Yamu Phuket 22 Apr 2019 6

HUSO PKRU English Department MOU COMO Point Yamu Phuket 22 Apr 2019 1

HUSO PKRU English Department MOU COMO Point Yamu Phuket 22 Apr 2019 2

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย