ประกาศรายชื่อนักศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ที่ยื่นคำร้องขอสอบกลางภาค 1/2562 ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต