คู่มือระเบียบการเบิกจ่าย ฉบับเต็มและฉบับย่อ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

1.ระเบียบการเบิกจ่าย (ฉบับย่อ)  --->   ดาวน์โหลดเอกสาร<---

 

1.ระเบียบการเบิกจ่าย (ฉบับเต็ม)  --->   ดาวน์โหลดเอกสาร<---

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย