คู่มือระเบียบการเบิกจ่าย ฉบับเต็มและฉบับย่อ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

1.ระเบียบการเบิกจ่าย (ฉบับย่อ)  --->   ดาวน์โหลดเอกสาร<---

 

1.ระเบียบการเบิกจ่าย (ฉบับเต็ม)  --->   ดาวน์โหลดเอกสาร<---