กองพัฒนานักศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาภายในคณะได้ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต