กองพัฒนานักศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาภายในคณะได้ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย