ขอเชิญชมนิทรรศการ โครงการวิจัยทางศิลปกรรม - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU 4 Mar 2020 1

 

 

 

สาขาวิชาทัศนศิลป์ ขอเชิญชมนิทรรศการ โครงการวิจัยทางศิลปกรรม โดยนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต THE LAST FINE ARTS 2020 โดยมีพิธีเปิดวันที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 12.30 น. ณ ห้างสรรพสินค้า Baan & Beyond จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้นิทรรศการจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2563

ภาพ : ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม

HUSO PKRU 4 Mar 2020 3

HUSO PKRU 4 Mar 2020 1

HUSO PKRU 4 Mar 2020 2

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย