แนะนำบุคลากรคนใหม่ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ และ ดร.วาสนา ศรีนวลใย ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน นายเสรี บุญรัตน์ และ นายสถาพร สาหนี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU 1 Jun 2020 1

HUSO PKRU 1 Jun 2020 2

HUSO PKRU 1 Jun 2020 4

HUSO PKRU 1 Jun 2020 3

 

 

 

 

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย