แนะนำบุคลากรคนใหม่ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ และ ดร.วาสนา ศรีนวลใย ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน นายเสรี บุญรัตน์ และ นายสถาพร สาหนี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU 1 Jun 2020 1

HUSO PKRU 1 Jun 2020 2

HUSO PKRU 1 Jun 2020 4

HUSO PKRU 1 Jun 2020 3