ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ภาษาไทยรำลึก" ประจำปี ๒๕๖๓ "ภาษาสื่อสารจินตนาการผ่านวรรณศิลป์" - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

วนภาษาไทย ลาสด 1

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ภาษาไทยรำลึก" ประจำปี ๒๕๖๓ "ภาษาสื่อสารจินตนาการผ่านวรรณศิลป์" ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอันดามัน (ห้องสัมมนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

หมายเหตุ... การจัดกิจกรรมดำเนินการตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย