200863

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต #ปีการศึกษา2564 📅

- ประเภทโควตารับตรง (เฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามัน)
- ประเภทโครงการ Walk in สู่รั้วแคแสด 2021
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://bit.ly/sd-admission2021

Dean HUSOPKRU

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

 

สื่อมัลติมีเดีย