200863

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต #ปีการศึกษา2564 📅

- ประเภทโควตารับตรง (เฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามัน)
- ประเภทโครงการ Walk in สู่รั้วแคแสด 2021
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://bit.ly/sd-admission2021