คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภุเก็ต ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ Limelight Avenue Phuket 

โปสเตอรลงสอ 01

Dean HUSOPKRU

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

 

สื่อมัลติมีเดีย