ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ Dimension-Overlap-Reflection-Culture - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภุเก็ต ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ Limelight Avenue Phuket 

โปสเตอรลงสอ 01

   ดาวน์โหลดผลงานสร้างสรรค์ Dimension Overlap Reflection Culture

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย