ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ Dimension-Overlap-Reflection-Culture - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภุเก็ต ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ Limelight Avenue Phuket 

โปสเตอรลงสอ 01

   ดาวน์โหลดผลงานสร้างสรรค์ Dimension Overlap Reflection Culture