รปศ.ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ “การบริหารจัดการภาครัฐในยุควิถีชีวิตแนวใหม่ (New Normal)” - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU PA 29 8 2020

          สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ “การบริหารจัดการภาครัฐในยุควิถีชีวิตแนวใหม่ (New Normal)” ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการบนฐานองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ผ่านประเด็นปัญหาของสังคมปัจจุบัน และเพื่อให้นักศึกษาได้บูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างรูปธรรม ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รายละเอียด ดังนี้

พิธีเปิด (ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ)

- เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น.

- พิธีเปิดโครงการ เวลา 09.00 น.และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การบริหารจัดการภาครัฐในยุควิถีชีวิตแนวใหม่ (New Normal)” โดย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

การเสวนา

เริ่มตั้งแต่เวลา 10.45-16.30 น. โดยมีหัวข้อเรื่องในการเสวนา และสถานที่ดังนี้

ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
          1. การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุภาครัฐ : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลรัษฏา จังหวัดภูเก็ต

 1. สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนที่ควรได้รับ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ของลูกจ้างสถานประกอบการในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาภูเก็ต
 2. การเสวนาการส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับพนักงงานโรงแรมที่ได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19

ห้องประชุมแคแสด 2 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

 1. การขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตสู่การปกครอง ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
 2. การเพิ่มขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ด้านสิทธิประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนมาตรา 33 จังหวัดภูเก็ต
 3. การบริหารจัดการหลาดกอจ๊าน ตำบลตลาดใหญ่ จังหวัดภูเก็ต
 4. การสร้างความเข้มแข็งด้านกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา : กลุ่มรักษ์บางใหญ่ จังหวัดภูเก็ต

ห้องประชุมแคแสด 3-4 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

 1. การพัฒนาระบบมวลชนของจังหวัดภูเก็ต กรณีศึกษา รถไฟฟ้ารางเบา
 2. การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ ในช่วงวิกฤติโควิด-19 : กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
 3. สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่ากับ เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต : วิกฤต โอกาส และความ ท้าทาย

ห้องประชุมคุณหญิงกาญจนา ณ ระนอง

 1. การบริหารจัดการตลาดนัดลองแลใน มุมมองของคณะกรรมการชุมชนบางนุ โดยใช้ตัวแบบ POSDCoRB
 2. การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบยั่งยืน ของเทศบาลตำบลป่าคลอก และชุมชนบ้านบางโรง ตำบลป่าคลอกอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 3. การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม : แนวคิด และการใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

กำหนดการ  https://bit.ly/3bbriNX

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย