เปิดมุมมองกูรู Marketing เขียนแผนการตลาดอย่างไรให้ได้เปรียบ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1

ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2559 สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการเข้าค่ายเพื่อเตรียมความพร้อม “พัฒนาทักษะการเขียนแผนการตลาดมุ่งสู่การแข่งขัน” ให้กับนักศึกษา ณ อาคารเพชรภูมิภัฏ ม.ราชภัฏภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก นายมนต์ทวี หงหยกษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท อนุภาษและบุตร จำกัด บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์แผนการตลาดยุคดิจิทัล” ร่วมด้วย นายลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคใต้ บรรยายให้ความรู้ด้านการเขียนแผนการตลาดให้มีความโดดเด่น และสามารถแข่งขันในตลาดการค้าเสรีที่มีคู่แข่งเป็นจำนวนมาก

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย