การเปลี่ยนแปลงห้องเรียนอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประชาสัมพันธ์
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงห้องเรียนอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563
https://drive.google.com/file/d/1VAGw_LTCOdfs-e4qkcAoOt3Cp5t1c_0C/view?usp=sharing

289 คมส. 2 2563

289 2021 01 26

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย