การเปลี่ยนแปลงห้องเรียนอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประชาสัมพันธ์
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงห้องเรียนอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563
https://drive.google.com/file/d/1VAGw_LTCOdfs-e4qkcAoOt3Cp5t1c_0C/view?usp=sharing

289 คมส. 2 2563

289 2021 01 26

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย