ขอแนะนำ อ.สวชา นวอ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยินดีต้อนรับ ดร.สุวิชา  พึ่งเกตุ  อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ