คมส.ยินดีต้อนรับ ดร.สุวิชา พึ่งเกตุ อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ขอแนะนำ อ.สวชา นวอ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยินดีต้อนรับ ดร.สุวิชา  พึ่งเกตุ  อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย