คมส.ยินดีต้อนรับ ดร.สุวิชา พึ่งเกตุ อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ขอแนะนำ อ.สวชา นวอ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยินดีต้อนรับ ดร.สุวิชา  พึ่งเกตุ  อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ