ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง การเข้าร่วมปฏิบัติศาสนกิจในวันอีดิลฟิฏร์ ฮิจเราะห์ศักราช 1442 ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1784 2021 05 11

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง การเข้าร่วมปฏิบัติศาสนกิจในวันอีดิลฟิฏร์ ฮิจเราะห์ศักราช 1442 ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2564