สวท.ขอแจ้งขยายเวลาการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จากวันที่ 5 เม.ย.-27 พ.ค.64 เป็นวันที่ 5 เม.ย.-16 มิ.ย.6 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1790 2021 05 12

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งขยายเวลาการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จากวันที่ 5 เม.ย.-27 พ.ค.64 เป็นวันที่ 5 เม.ย.-16 มิ.ย.64 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย