สวท.ขอแจ้งขยายเวลาการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จากวันที่ 5 เม.ย.-27 พ.ค.64 เป็นวันที่ 5 เม.ย.-16 มิ.ย.6 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1790 2021 05 12

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งขยายเวลาการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จากวันที่ 5 เม.ย.-27 พ.ค.64 เป็นวันที่ 5 เม.ย.-16 มิ.ย.64 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)