ประชาสัมพันธ์เพื่อสำรวจการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

2609 เชญชวนกรอกประวตการรบวคซน 2

กองพัฒนานักศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เพื่อสำรวจการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยขอให้นักศึกษา (เฉพาะนักศึกษาที่ได้รับวัคซีนแล้ว) กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มสำรวจการรับวัคซีน (QR Code แนบด้านล่างนี้) ภายในวันที่ 7 กรกฏาคม 2564
กรอกข้อมูล 

2609 2021 07 01

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย