2609 เชญชวนกรอกประวตการรบวคซน 2

กองพัฒนานักศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เพื่อสำรวจการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยขอให้นักศึกษา (เฉพาะนักศึกษาที่ได้รับวัคซีนแล้ว) กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มสำรวจการรับวัคซีน (QR Code แนบด้านล่างนี้) ภายในวันที่ 7 กรกฏาคม 2564
กรอกข้อมูล 

2609 2021 07 01