2844

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง การเข้าร่วมปฏิบัติศาสนกิจในวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮิจเราะศักราช 1442