โรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

5 8 2564

เปิดใช้งานและแจ้งเส้นทางติดต่อ โรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อ โรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2 "ขอให้ใช้ถนนทางเข้าประตูด้านหน้ามหาวิทยาลัย (ถนนเทพกระษัตรี) เส้นทางเดียวเท่านั้น" เพื่อความสะดวกในการให้บริการของโรงพยาบาลสนามฯ

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย