คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบของที่ระลึกแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ โตนด เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประสงค์ ประเสริฐพร้อม พิพัฒน์ผล        ยิ่งแฮ
โตนด สกุลตน                                     ค่าล้ำ
คมชัดประจักษ์ชน                                ชมชื่น เสมอนา
รัฐศาสตร์ยลยิ่งย้ำ                                เด่นด้วยวิชาชาญ
กาลเกษียณศกนี้                                 อำลา
มิตรภาพติดตรึงตรา                             มั่นไว้
เกษมสุขทุกทิวา                                 พละยั่ง ยืนแฮ
ทวยเทพนิรมิตให้                               สุขล้นเนานิรันดร์
 
ประพันธ์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ ทองสกุล
ผลงานภาพวาดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาสน์ พิณนุกูล
 
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีและผู้บริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังศาสตร์เป็นตัวแทนคณาจารย์และบุคลากร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบของที่ระลึกแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ โตนด เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมคุณหญิงจัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
 

DSC 4672

DSC 4662

A611354C A6F6 412F BF18 049CE67CFED7

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย