ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบฯ / วิชาเอกศิลปะและการออกแบบ / วิชาเอกศิลปะการจัดการแสดง) - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1

2