นายแมทธิว บาร์เคลย์ กงสุลใหญ่ กงสุลใหญ่ออสเตรเลีย ประจำจังหวัดภูเก็ต ได้ให้เกียรติเชิญ ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม อาจารย์ประจำวิชาเอกศิลปะและการออกแบบ พร้อมด้วยนักศึกษาวิชาเอกศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรา - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1

2

3

4

5

6

7

8

363756

9

 

                 นายแมทธิว บาร์เคลย์ กงสุลใหญ่ กงสุลใหญ่ออสเตรเลีย ประจำจังหวัดภูเก็ต ได้ให้เกียรติเชิญ ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม อาจารย์ประจำวิชาเอกศิลปะและการออกแบบ พร้อมด้วยนักศึกษาวิชาเอกศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ชั้นปีที่ 1 ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ old masters australia 's great bark artists ณ Quintessential Gallery, Bangtao โดยในนิทรรศการครั้งนี้ มี H.E. Mr Allan McKinnon PSM, Australian Ambassador to Thailand เป็นประธานเปิดนิทรรศการ

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย