ขอเชิญชมนิทรรศการออนไลน์ ครั้งที่ 1/2564 เป็นการจัดโครงการนิทรรศการความร่วมมือ ระหว่างคณาจารย์ และนักศึกษาจาก 4 สถาบันการศึกษา - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 
 
วิชาเอกศิลปะละการออกแบบ สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอเชิญชมนิทรรศการออนไลน์ ครั้งที่ 1/2564
เป็นการจัดโครงการนิทรรศการความร่วมมือ ระหว่างคณาจารย์ และนักศึกษาจาก 4 สถาบันการศึกษา คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยจัดนิทรรศการออนไลน์ “สุนทรียภาพกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2564
รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง https://anyflip.com/uuyxl/axfx/
 
20111227085253 okct1j

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย