ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้ารับการประเมินการทำงานในรอบปีประเมิน - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้ารับการประเมินการทำงานในรอบปีประเมิน
 
ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการสถาบัน หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
1
2
3
4
5

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย