ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการงานสนับสนุน ระหว่างผู้บริหารคณะและบุคลากรสายสนับสนุน วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1

2

3

4

5

6

7

 

เมื่อวันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.30 น. อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดี เป็นประธาน การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการงานสนับสนุน ระหว่างผู้บริหารคณะและบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ได้แสดงความยินดีและต้อนรับบุคลากร สายสนับสนุนประจำคณะ จำนวน 2 คน ได้แก่ ว่าที่ ร.ต.จักรดุลย์ สุทธินวล ในตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายสิทธิชัย แก้วพิทักษ์ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย