ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการงานสนับสนุน ระหว่างผู้บริหารคณะและบุคลากรสายสนับสนุน วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1

2

3

4

5

6

7

 

เมื่อวันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.30 น. อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดี เป็นประธาน การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการงานสนับสนุน ระหว่างผู้บริหารคณะและบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ได้แสดงความยินดีและต้อนรับบุคลากร สายสนับสนุนประจำคณะ จำนวน 2 คน ได้แก่ ว่าที่ ร.ต.จักรดุลย์ สุทธินวล ในตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายสิทธิชัย แก้วพิทักษ์ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป