รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ประเภทรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2565
ประเภทรับตรงทั่วไป
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 14 มกราคม 2565

enroll

 เปิดระบบ 1 ธ.ค. 2564

AN

 

 

 

BN 2

BN 3

BN 4

BN 5

BN 6

BN 7

 

เอกสารประกอบการสมัคร

(1) ใบสมัคร “ประเภทรับตรงทั่วไป” (ที่สั่งพิมพ์จากระบบรับสมัคร http://enrollstudent.pkru.ac.th ระหว่างวันที่   1 ธันวาคม 2564 – 14 มกราคม 2565) (ลงชื่อท้ายใบสมัคร)

(2) หลักฐานการศึกษา (รับรองสำเนาถูกต้อง)

     สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวส. ณ วันที่ยื่นใบสมัคร สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1:4)/ (รบ.) ฉบับ 5 ภาคเรียน  จำนวน 1 ฉบับ

     สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว  : สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1:4)/ (รบ.) (ฉบับสำเร็จการศึกษา) จำนวน 1 ฉบับ

(3) สำเนาใบผลการสอบวิชา PAT 5 (เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สอบวิชา PAT 5 ให้นำมาส่งในวันเปิดภาคเรียน) (รับรองสำเนาถูกต้อง)

(4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

(5) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่เปลี่ยนชื่อ - นามสกุล) จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

(6) หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครจากธนาคาร (ฉบับจริง) (ฉบับที่ปรากฏชื่อ-นามสกุลของผู้สมัครในหลักฐานการโอนเงิน) หรือสลิปจากการชำระผ่านแอปกรุงไทย NEXT

ขั้นตอนการสมัคร

  1. เข้าเว็บไซต์ http://enrollstudent.pkru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 14 มกราคม 2565
  2. ดาวน์โหลดประกาศการรับสมัครนักศึกษา เพื่อศึกษาข้อมูล สาขาวิชาที่สนใจสมัครเรียน คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร
  3. กรอกข้อมูลการสมัคร และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง

         (1) กรณีข้อมูลผิดพลาด ให้ดำเนินการแก้ไข

         (2) กรณีข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  กด “บันทึกข้อมูลการสมัคร”

     ทั้งนี้  เมื่อกดบันทึกข้อมูลการสมัครแล้ว ผู้สมัครไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้

 

4. สั่งพิมพ์ “ใบสมัคร” และ “ใบแจ้งชำระค่าสมัครเข้าศึกษา

ชำระค่าสมัครอย่างช้าภายใน 1 วันหลังจากสมัคร กำหนดชำระเงินค่าสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 14 มกราคม 2565

เท่านั้น

 

วิธีการชำระค่าสมัคร มี 2 วิธี (เลือกชำระเพียงวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น)

      วิธีที่ 1  ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยใช้รหัส COMP CODE ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคาร   

      วิธีที่ 2  ชำระค่าสมัครผ่าน Mobile Banking ธนาคารกรุงไทย

ขั้นตอนการชำระเงินค่าสมัครผ่าน Mobile Banking ธนาคารกรุงไทย โดยใช้รหัส COMP CODE

  1. ติดตั้ง App ธนาคารกรุงไทยในโทรศัพท์มือถือ
  2. เลือกเมนู “จ่ายบิล”
  3. ใส่รหัส COMP CODE ตัวเลข “82115”
  4. ใส่รหัสอ้างอิง Ref 1 และ Ref 2 (ให้ดูรหัสอ้างอิง Ref 1 และ Ref 2 จากใบแจ้งยอดชำระเงินค่าสมัคร)
  5. ใส่จำนวนรวมเงินค่าสมัคร จำนวน 300 บาท

หมายเหตุ  ค่าสมัครเข้าศึกษา 300 บาท เมื่อท่านชำระเงินค่าสมัครแล้ว มหาวิทยาลัย ฯ สงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครในทุกกรณี

 

5. เมื่อชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครข้อ (1) - (6) จัดส่งทางไปรษณีย์ไทย หรือบริษัทรับส่งเอกสาร-พัสดุ จัดส่งแบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (งานรับสมัครภาคปกติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (083-391-1166) หรือ นำส่งด้วยตนเอง ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (งานรับนักศึกษา) ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ให้ถึงมหาวิทยาลัยอย่างช้าภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าหมดสิทธิ์ในการสมัคร และจะไม่ส่งคืนเอกสารการสมัครและค่าสมัคร

การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หรือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
พิจารณาจากคุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัคร ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการอำนวยการรับนักศึกษาภาคปกติ  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

การประกาศรายชื่อ
1. สาขาวิชาที่ไม่สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 25 มกราคม 2565 ที่เว็บไซต์ http://www.pkru.ac.th

2. สาขาวิชาที่สอบสัมภาษณ์

                        (1) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 มกราคม 2565  ที่เว็บไซต์ http://www.pkru.ac.th

                        (2) สอบสัมภาษณ์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

                        (3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (สาขาวิชาที่สอบสัมภาษณ์) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ที่เว็บไซต์ http://www.pkru.ac.th

การรายงานตัวเข้าศึกษา
9.1 กรอกข้อมูลรายงานตัวเข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่เว็บไซต์ http://confirmation.pkru.ac.th

9.2 ชำระเงินค่ารายงานตัวเข้าศึกษา (ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565) ระหว่างวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานรับนักศึกษาภาคปกติ (เรียนจันทร์-ศุกร์) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โทร.  083-3911166

 

ติดต่อสอบถามผ่าน Line Official สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คลิกเลย!!
เพิ่มเพื่อนกันไว้ จะได้ไม่พลาดข่าวสาร แจ้งการเรียนการสอน


@153tlves

LINE OA

กลุ่มไลน์ OpenChat คลิก!!

QrCode OpenChat

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย