ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ณ เขตความรับผิดชอบการดำเนินโครงการของคณะฯ จำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม ศูนย์เพาะเห็ดเขาพนม ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม และศูนย์อบรม พัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลคลองเขม้า อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ในวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564

A 01

A 2

A 3

A 4

A 5

A 6

A1 09

A 7

A 8

A 9

A 10

A 11

A 12

A 13

A 16

A 20

A 30

B 1

B 2

B 3

B 4

B 5

B 6

B 7

B 8

B 9

B 10

B1 15

B1 16

B1 17

B1 18

B1 19

B1 20

B1 21

B1 22

B1 23

B1 24

B1 27

B1 28

C1 7

C1 8

C1 9

C1 10

C1 11

C1 12

C1 14

C1 15

C1 17

C1 18

 

 

 

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย