ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ”Alternative assessment techniques for online learning” วันที่ 14 ธันวาคม 2564 LIVE ON ZOOM - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

14 12 64 BN PKRU

 

ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ”Alternative assessment techniques for online learning”

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 LIVE ON ZOOM

วิทยากรโดย : รศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด : https://bit.ly/zm14-12-64
ลงทะเบียน : https://bit.ly/pkru14-12-64
ลงทะเบียนภายในวันที่ 3 ธ.ค. 2564 *รับจำนวนจำกัด 40 คนเท่านั้น

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย