ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในยุคสังคมออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564" ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ผ่านระบบสื่ออิเล็ทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

m612x918
 
 
ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในยุคสังคมออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564"
ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ผ่านระบบสื่ออิเล็ทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom มีรายละเอียดดังนี้
1. ภาคเช้า อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ปี 2 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 12.00 น. เข้าร่วมกิจกรรมที่ URL : https://us02web.zoom.us/j/85886042501
2. ภาคบ่าย อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 3, 4 และ 5 ตั้งแต่ 13.00 น. - 16.30 น. เข้าร่วมกิจกรรมที่ URL : https://us02web.zoom.us/j/81872976455

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย