หอสมุด ขอแจ้งการปรับพื้นที่จัดวางทรัพยากรสารสนเทศ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

30 11 64

 

  หอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแจ้งการปรับพื้นที่จัดวางทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการดังนี้

สารนิพนธ์ งานวิจับ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ จัดบริการที่อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 3

หนังสืออ้างอิงภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จัดบริการที่อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 4

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย