PKRU ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าอาศัยหอพักภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นักศึกษาสมัครผ่านระบบ QR Code ได้จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

306353

 

 

 

 

PKRU ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าอาศัยหอพักภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
นักศึกษาสมัครผ่านระบบ QR Code ได้จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565
รายละเอียดการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง