นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 (รุ่น 65) ที่ยังไม่ได้รับบัตรประจำตัวนักศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด ให้มารับ ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 1 ภายในวันศุกร์ ที่ 11 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. เท่านั้น - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต