การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ภายในวันที่ 4 - 23 พ.ย. 2565 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต